Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

TCHTOP s.r.o.

IČ: 09754741

se sídlem Za zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 341931
kontaktní osoba: Tomáš Chyba, majitel společnosti
email: info@tchtop.cz
telefon: +420 731 515 852

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE

TCHTOP s.r.o. (dále jen „TCHTOP“) je provozovatelem internetových stránek www.tchtop.cz (dále jen „web“).

TCHTOP poskytují poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě.
Smlouvou o poskytování služeb se TCHTOP s.r.o. zavazují poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu členství či jiné služby, kterou zákazník zvolí.
Poskytnuté tipy mají pouze doporučující charakter a společnost TCHTOP s.r.o. nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy).
Služby sázkového poradenství poskytované společností TCHTOP s.r.o. mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. TCHTOP s.r.o. výslovně deklarují, že nepřijímají od zákazníka peníze do sázky a že za něj nečiní žádné kroky směřující k uzavření sázky.
Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.
Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.
V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.
V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby, které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP, může jí tedy být například i smlouva kupní na nákup ZÁKLADNÍHO, STŘEDNÍHO A PREMIUM členství, nebo smlouva, kterou je prodlouženo stávající členství zákazníka, apod.
Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je společností TCHTOP s.r.o. archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.
Adresa pro doručování: TCHTOP s.r.o., Za zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

TCHTOP nabízí své služby na webu.
TCHTOP nabízí svým zákazníkům tzv. členství, jehož jednotlivé druhy se liší poskytnutým množstvím tipů a v závislosti na něm jeho cenou.
V rámci členství „ZÁKLADNÍ SKUPINA“ získává zákazník
– Přístupy do zákaznické sekce
V rámci členství „STŘEDNÍ SKUPINA“ získává zákazník
– Přístupy do zákaznické sekce
V rámci členství „PREMIUM SKUPINA“ získává zákazník
– Přístupy do zákaznické sekce
V rámci členství „ESPORTS SKUPINA“ získává zákazník
– Přístupy do zákaznické sekce
V rámci členství „NHL SKUPINA“ získává zákazník
– Přístupy do zákaznické sekce
V rámci členství „TENIS SKUPINA“ získává zákazník
– Přístupy do zákaznické sekce

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu www.tchtop.cz. Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:
V případě nových zákazníků, kteří dosud nemají vytvořený svůj zákaznický účet do zákaznické sekce (dále jen „zákaznický účet“), vybere zákazník na webu požadovaný druh členství (stiskem tlačítka „koupit“, které je uvedeno u prezentace služby na webu), dále produkt vloží do nákupního košíku (dále jen „nákupní košík“), následně si zákazník otevře nákupní košík stisknutím ikony nákupního košíku na webu a stiskne tlačítko
Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném
Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána včetně platných všeobecných obchodních podmínek na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. TCHTOP nenesou odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu).
Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany TCHTOP s.r.o..
Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává VIP členem TCHTOP s.r.o. a přistupuje k nabízeným službám.
Společnost TCHTOP s.r.o. si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.

3. TRVÁNÍ SMLOUVY

Doba trvání smlouvy o poskytování služeb je určována druhem služby zakoupené zákazníkem, např. u členství se jedná o dobu trvání členství.

4. ZMĚNA SMLOUVY

Zákazník má právo stávající druh členství změnit zasláním žádosti na email: info@tchtop.cz.
Ke změně druhu členství dojde v okamžiku úhrady ceny nového druhu členství.

5. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na svém zákaznickém účtu v klientské zóně („Klientská zóna“) má zákazník přístup
k veškerým učiněným objednávkám a informacím o svém členství.
Do svého zákaznického účtu se zákazník přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla vygenerovaného při registraci. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před zpřístupněním třetím osobám. V případě ztráty či zapomenutí hesla má zákazník možnost provést na webu obnovu hesla pomocí emailové adresy registrované k zákaznickému účtu.
Zákazník není oprávněn zpřístupnit svůj zákaznický účet třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je TCHTOP oprávněno od smlouvy odstoupit.
Zároveň je v takovém případě zákazník povinen zaplatit TCHTOP s.r.o. ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tím není dotčen nárok TCHTOP s.r.o. na náhradu škody vůči zákazníkovi.
Zákazník může zrušit svůj zákaznický účet napsáním žádosti o smazání svého účtu na email info@tchtop.cz. Zákazník bere výslovně na vědomí, že zrušením svého zákaznického účtu ztrácí přístup ke všem zakoupeným službám.

6. DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.
VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.
Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI TCHTOP

▪ Povinnosti TCHTOP vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
▪ Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.
▪ Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých a bez DPH (Nejsme plátci DPH).
▪ Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. TCHTOP s.r.o. je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.
▪ Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není TCHTOP s.r.o. povinné smlouvu uzavřít.
▪ V případě, že TCHTOP s.r.o. zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. TCHTOP s.r.o. si současně vyhrazují právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
▪ Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považují TCHTOP s.r.o. za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.
▪ TCHTOP neodpovídají za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
▪ TCHTOP nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy).
▪ TCHTOP nenesou odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.
▪ V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí TCHTOP s.r.o. bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá
právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných TCHTOP s.r.o. je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.
▪ TCHTOP s.r.o. mají právo vypovědět smlouvu, jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) stane-li se plnění smlouvy nemožné, c) TCHTOP s.r.o. ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, d) v případě, že klient TCHTOP s.r.o. uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo e) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

▪ Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP.
▪ Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
▪ Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
▪ Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.
▪ Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u TCHTOP s.r.o. dotazem učiněným
telefonicky či emailem.
▪ Zákazník je povinen uhradit TCHTOP cenu služeb, která je sjednána při uzavření
smlouvy.
▪ Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi TCHTOP s.r.o. a
zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
▪ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované TCHTOP s.r.o. objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.
▪ Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.
▪ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím TCHTOP s.r.o. vznikne.
▪ Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je TCHTOP s.r.o. oprávněno od smlouvy odstoupit. Zároveň je v takovém případě zákazník povinen zaplatit TCHTOP s.r.o. ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tím není dotčen nárok TCHTOP na náhradu škody vůči zákazníkovi.
▪ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté TCHTOP s.r.o. vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma.
▪ Způsobí-li zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil.
▪ Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných TCHTOP s.r.o. je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával.

9. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá TCHTOP o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu v zákaznické sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupené tipy apod.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a TCHTOP s.r.o. na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začaly s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit TCHTOP s.r.o. poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat TCHTOP s.r.o. formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na adresu: TCHTOP s.r.o., Za zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Zákazník může k odstoupení od smlouvy využít vzor oznámení odstoupení od smlouvy, který je dostupný na webových stránkách www.tchtop.cz.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle TCHTOP s.r.o. oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu TCHTOP s.r.o. obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo TCHTOP s.r.o. doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použijí TCHTOP s.r.o. stejný platební prostředek, který byl
zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen zaplatit TCHTOP s.r.o. cenu za objednané služby.
Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při platbě bankovním převodem splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet TCHTOP s.r.o..
Cenu služeb může zákazník uhradit bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny emailem ze strany TCHTOP, a lze je získat i na vyžádání na e- mailové adrese: info@tchtop.cz.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem TCHTOP s.r.o. zpracovávají osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde na webových stránkách www.tchtop.cz.

12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@tchtop.cz. Reklamaci je TCHTOP povinné vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. TCHTOP s.r.o. následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti TCHTOP s.r.o., která je pouze doporučující/konzultační, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, TCHTOP s.r.o. neposkytují žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

13. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost TCHTOP s.r.o. sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje TCHTOP s.r.o., zejména skrze adresu elektronické pošty: info@tchtop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašlou TCHTOP na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.V případě, že dojde mezi TCHTOP s.r.o. a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým jeČeská obchodní inspekce

Email: adr@coi.cz
 Web: adr.coi.czZákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrz web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u TCHTOP s.r.o. a v případě žádosti je TCHTOP s.r.o. zákazníkovi zpřístupní.

TCHTOP s.r.o. mohou znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy.Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1. prosince 2020 a jsou účinné od 1. prosince 2020 do doby jejich případné změny ze strany TCHTOP s.r.o..

TCHTOP s.r.o.